شرح وظايف و اختيارات كميسيون عالی تنظیم مقررات

  • انداز قلم

كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور جهت تنظيم سياست‌ها، نظارت‌، هدايت ، هماهنگي و تصويب مقررات و آيين‌نامه‌هاي كلان در همه ابعاد فضاي مجازي در چارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي تشكيل مي‌شود و وظايف و اختيارات اين كمسيون به شرح زيراست:

تصويب معيارها سياست‌ها و نظامهاي كنترل كيفي و فني در همه زمينه‌هاي فضاي مجازي از جمله امنيت و محتوايي و همچنين سياست‌ها و معيارهاي ارائه‌ محتوا خدمات توسعه و بهره‌برداري فضاي مجازي كشور در چارچوب مصوبات شوراي عالي .

سياستگذاري هماهنگي و تصويب ضوابط كلي صدور مجوز فعاليت و بهره‌برداري در چارچوب مصوبات شوراي عالي براي ارائه هرگونه فعاليت در فضاي مجازي شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصوير) خدمات و زیر ساخت های فني و ارتباطي .

تدوين و ارائه‌ پيشنهاد در خصوص تعيين نوع فعالیت ‌ها و بهره‌برداري‌هاي غير مجاز در فضاي مجازي و تعيين جريمه و مجازات در موارد نياز جهت تصويب در شوراي عالي و عندالزوم ارجاع به مراجع قانون گذاري .

سياستگذاري در زمينه‌ي نرخ گذاري براي كليه‌ي خدمات فضاي مجازي در چارچوب مصوبات شوراي عالي .

ايجاد هماهنگي و نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي صادركننده‌ي مجوزهاي ارائه‌ي خدمات محتوا در فضاي مجازي در چارچوب مصوبات شوراي عالي .

تدوين سياست‌ها و تصويب مقررات كلان مورد نياز فضاي مجازي كشور از جمله توافقنامه‌هاي درجه و سطح خدمات ، حمايت از حقوق كاربران فضاي مجازي و تنظيم روابط فعالان فضاي مجازي در چارچوب مصوبات شوراي عالي.

ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور

رییس مرکز ملی فضای مجازی (رییس کمیسیون عالی)

معاون مربوطه ی مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون عالی)

نماینده رئیس قوه ی قضاییه

معاون مربوطه ی رئیس مجلس شورای اسلامی (یا رئیس کمیسیون مرتبط با تایید رئیس مجلس شورای اسلامی)

نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نماینده وزارت اطلاعات

نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

نماینده سازمان صداوسیما

نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

دبیر کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور

دبیر کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت

چهار نفر اعضای حقیقی از میان افراد متخصص و باتجربه به پیشنهاد رییس مرکز ملی فضای مجازی و تصویب شورای عالی فضای مجازی