شرح وظايف و اختيارات كميسيون عالی امنيت

  • انداز قلم
فراهم آوردن شرايط لازم براي دستيابي فضاي مجازي كشور به بالاترين سطح از امنيت و سلامت براي آحاد مردم نظام و كليه نقش آفرينان در فضاي مجازي درچارچوب مصوبات شوراي عالي .

ايجاد آمادگي لازم در عاليترين سطح به منظور صيانت از زيرساختهاي حياتي در برابر حملات اينترنتي و دفاع مناسب در برابر هرگونه حمله در چارچوب مصوبات شوراي عالي .

تقسيم كار ملي ، هماهنگي و هم افزايي در فضاي مجازي كشور در ابعاد امنيتي انتظامي و دفاعي در چارچوب مصوبات شوراي عالي .

پايش و رصد عالمانه نظام مند و مستمر تهديدهاي فضاي مجازي براي كشور و تدبير لازم براي مواجهه به موقع و مبتكرانه با آنها در چارچوب مصوبات شوراي عالي .

ساماندهي امنيت فضاي مجازي كشور در شرايط عادي و بحراني و همچنين تهيه و تصويب ضوابط آيين‌نامه ها و دستورالعمل‌هاي مورد نياز در اين عرصه و نظارت مستمر بر حسن اجراي آنها در چارچوب مصوبات شورايعالي .

مديريت تشخيص حملات سايبري به كشور و همچنين دفاع از زيرساختهاي حياتي در برابر حملات سايبري از داخل و خارج كشور در چارچوب مصوبات شوراي عالي .

تهيه و تصويب دستورالعمل‌ها و پيوست‌هاي امنيتي پروژه ها و طرح‌هاي فضاي مجازي كشور در چارچوب مصوبات شوراي عالي .