آخرین عناوین معاونت فناوری

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی، جزئیات بزرگترین طرح تحقیقات و نوآوری در اروپا را که به طرح افق ۲۰۲۰ یا H۲۰۲۰ معروف شده است، تشریح کرد.

خوراک خروجی معاونت